tac反向显示文件内容

1.命令功能

tac是cat的反向拼写功能是反向显示文件内容。cat是从文件第一行开始读取文件输出,tac是从最后一行开始读取文件并进行反向输出。

2.语法格式

tac  [option]  [file]

参数说明

参数

参数说明

-b

在行前而非行尾添加分割标志

-r

将分割标志视作正则表达式来解析

-s

使用指定字符串代替换行作为分割标志

 

3.使用范例

范例1 

[[email protected] test]# tac test.txt 
OK OK OK
WELCOME TO LINUX
HELLO WORLD

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/joechu/p/8947336.html

相关文章