[STM32F103]定时器PWM输入

typedef struct

{

  uint16_t TIM_OCMode;  //PWM模式1或者模式2

  uint16_t TIM_OutputState; //输出使能 OR失能

  uint16_t TIM_OutputNState;

  uint16_t TIM_Pulse; //比较值,写CCRx

  uint16_t TIM_OCPolarity; //比较输出极性

  uint16_t TIM_OCNPolarity;

  uint16_t TIM_OCIdleState;  

  uint16_t TIM_OCNIdleState;

} TIM_OCInitTypeDef;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //PWM模式2

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能

TIM_OCInitStructure. TIM_Pulse=100;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高

TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2

PWM输出配置步骤流程:

l 使能定时器3和相关IO口时钟。

 n 使能定时器3时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd();

 n 使能GPIOB时钟:RCC_APB2PeriphClockCmd();

初始化IO口为复用功能输出。函数:

 n GPIO_Init();

     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  推挽复用输出控制LED等    

l 这里我们是要把PB5用作定时器的PWM输出引脚,所以要重映射配置,

 n 所以需要开启AFIO时钟。同时设置重映射。

     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);

       GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);

初始化定时器:ARR,PSC等:

 n TIM_TimeBaseInit();

初始化输出比较参数:

 n TIM_OC2Init();

使能预装载寄存器:

 n TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);

l 使能定时器。

 n TIM_Cmd();

不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果:

 n TIM_SetCompare2();

l 源代码:

 1 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
 2 { 
 3   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 4   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 5   TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 6   
 7 
 8   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);  //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3ʱÖÓ
 9   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //ʹÄÜGPIOÍâÉèºÍAFIO¸´Óù¦ÄÜÄ£¿éʱÖÓ
10   
11   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3²¿·ÖÖØÓ³Éä TIM3_CH2->PB5  
12 
13  //ÉèÖøÃÒý½ÅΪ¸´ÓÃÊä³ö¹¦ÄÜ,Êä³öTIM3 CH2µÄPWMÂö³å²¨ÐÎ  GPIOB.5
14   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
15   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö
16   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
17   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIO
18 
19  //³õʼ»¯TIM3
20   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //ÉèÖÃÔÚÏÂÒ»¸ö¸üÐÂʼþ×°Èë»î¶¯µÄ×Ô¶¯ÖØ×°ÔؼĴæÆ÷ÖÜÆÚµÄÖµ
21   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //ÉèÖÃÓÃÀ´×÷ΪTIMxʱÖÓƵÂʳýÊýµÄÔ¤·ÖƵֵ 
22   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //ÉèÖÃʱÖÓ·Ö¸î:TDTS = Tck_tim
23   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIMÏòÉϼÆÊýģʽ
24   TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾ÝTIM_TimeBaseInitStructÖÐÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯TIMxµÄʱ¼ä»ùÊýµ¥Î»
25   
26   //³õʼ»¯TIM3 Channel2 PWMģʽ   
27   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2; //Ñ¡Ôñ¶¨Ê±Æ÷ģʽ:TIMÂö³å¿í¶Èµ÷ÖÆģʽ2
28   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //±È½ÏÊä³öʹÄÜ
29   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High; //Êä³ö¼«ÐÔ:TIMÊä³ö±È½Ï¼«ÐÔ¸ß
30   TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //¸ù¾ÝTÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯ÍâÉèTIM3 OC2
31 
32   TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable); //ʹÄÜTIM3ÔÚCCR2ÉϵÄԤװÔؼĴæÆ÷
33 
34   TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //ʹÄÜTIM3
35 }
36 int main(void)
37 {    
38   u16 led0pwmval=0;
39   u8 dir=1;  
40   delay_init();       //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯   
41 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);   //ÉèÖÃNVICÖжϷÖ×é2:2λÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶£¬2λÏìÓ¦ÓÅÏȼ¶
42   uart_init(115200);   //´®¿Ú³õʼ»¯Îª115200
43   LED_Init();         //LED¶Ë¿Ú³õʼ»¯
44   TIM3_PWM_Init(899,0);   //²»·ÖƵ¡£PWMƵÂÊ=72000000/900=80Khz
45  while(1)
46   {
47     delay_ms(10);   
48     if(dir)led0pwmval++;
49     else led0pwmval--;
50 
51     if(led0pwmval>300)dir=0;
52     if(led0pwmval==0)dir=1;                     
53     TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);      
54   }   
55 }

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/zhaohu/p/9975029.html

相关文章